Phát huy truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Thứ Hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022 - 14:50

Trải qua chặng đường 92 năm (1/8/1930 -1/8/2022), công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ Cán bộ Tuyên giáo là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là nhịp cầu nối Dân với Đảng, xây đắp niềm tin để Nhân dân cùng Đảng đạt được những thành tựu trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

V.I.Lê nin đã luận giải vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên giáo: Làm công tác lý luận của Đảng tức là nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền hệ tư tưởng mác-xít, còn làm công tác tư tưởng là dựa trên cơ sở lý luận, trên cơ sở những kết luận khoa học đúc rút được từ lý luận và thực tiễn để phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tư tưởng của Đảng... bất kỳ một Đảng Cách mạng nào cũng phải coi trọng cả hai công tác đó là một nhiệm vụ quan trọng, cần  phải tiến hành đồng thời [1, tr.382].

Cách đây 92 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân. Kể từ ngày 01 tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân.Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khoá VIII đã quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

92 năm qua, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác Tuyên giáo của Đảng. Đặc biệt là từ năm 1986, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, với chức năng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tham mưu giúp các Cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo, Công tác Tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi. Sự đóng góp của Công tác Tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, đó là tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới [2].

Tại tỉnh Tuyên Quang, công tác tuyên truyền, đấu tranh cách mạng có bề dày truyền thống, trải qua lịch sử hình thành và phát triển lâu dài từ thời nghìn năm Bắc thuộc đấu tranh chống các triều đại phong kiến phương Bắc, chống thực dân, đế quốc xâm lược. Trong quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập cho dân tộc, Tuyên Quang trở thành căn cứ địa cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy tỉnh, các dân tộc đập tan mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công tác Tuyên giáo, thúc đẩy đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại đời sống mới cho Nhân dân. Trong bối cảnh đại dịch Covid hoành hành, thiên tai và các dịch bệnh mới đang trở thành mối lo ngại toàn cầu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, Ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò tiên phong đi trước mở đường, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời đề ra phương hướng tham mưu cho Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách, phù hợp mang lại hạnh phúc ấm no cho Nhân dân.

Trên chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo, công tác Tuyên giáo luôn thể hiện vai trò trọng yếu, là bộ phận cấu thành cơ bản của công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, khẳng định vai trò đi trước, mở đường, khai thông tư tưởng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, vì yêu cầu độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, hạnh phúc ấm no cho Nhân dân.

1. V.I.Lênin (1978), Toàntập, tập 1, Nxb Tiến bộ Matxcơva.

2. Đoàn Huy, Ngày 1-8-1930: Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, Quân đội Nhân dân- Cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng- Tiếng nói của lực lượng vũ trang và Nhân dân Việt Nam, 01/8/2022.

Đỗ Hồng Thanh

 

Xem tin theo ngày:   / /