Chiêm Hóa: Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương được triển khai sâu rộng, đa dạng, phong phú

Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022 - 13:14

Trong những năm qua, huyện Chiêm Hóa luôn chủ động, tích cực trong việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, truyền thống cơ quan, đơn vị; từng bước nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống quê hương Chiêm Hóa anh hùng, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Năm 2021, huyện Chiêm Hóa tổ chức 14 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng (trong đó có nội dung tập huấn công tác nâng cao chất lượng biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng cho 813 học viên là các đồng chí Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở tham gia học tập. Thông qua việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng nhận thức rõ việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng của các cấp ủy và cả hệ thống chính trị; quan tâm chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng của huyện Chiêm Hóa và của tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành công tác chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Chiêm Hóa (1940-2016); cuốn sách “Kỷ yếu Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa” (1961-2019); 24/24 xã, thị trấn đã thực hiện hoàn thành công tác biên soạn, xuất bản cuốn sách lịch sử Đảng bộ; 05 đơn vị hoàn thành công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng.

Công tác lưu trữ tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ban, ngành được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; nhiều tài liệu quan trọng đã được số hóa. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện đã thực hiện công tác sưu tầm tư liệu phục vụ công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng, phục vụ việc bổ sung, tái bản các ấn phẩm đã xuất bản.

Cùng với nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng công tác giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều trường học trên địa bàn huyện đã đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền lịch sử cho học sinh bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức chương trình phát thanh măng non, tổ chức hoạt động ngoại khóa “Rung chuông vàng”, hoạt động trải nghiệm thực tế, thực hiện hành trình “về nguồn”, nhận chăm sóc di tích lịch sử, chăm sóc nhà bia tưởng niệm của các xã, thực hiện thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7... Trung tâm Chính trị huyện đưa nội dung giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng vào các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; tổ chức hành trình "về nguồn" tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình gắn với tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và trao giấy chứng nhận cho học viên. Từ năm 2018 đến năm 2022, có 1.284 học viên lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng được học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ huyện Chiêm Hóa, 1.053 lượt đảng học viên Lớp đảng viên mới được nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; 1.061 học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị được đi nghiên cứu thực tế tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang), khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), khu di tích quốc gia đặc biệt K9 (Ba Vì, Hà Nội)... Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, xây dựng  và phát triển của Đảng, của địa phương trong chặng đường lịch sử đã qua, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của cha anh, góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước.

Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương của huyện Chiêm Hóa đã góp phần khơi dậy niềm tự hào về những truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ để tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, cùng chung tay xây dựng huyện Chiêm Hóa ngày càng phát triển.

Phan Thanh Bình

 

Xem tin theo ngày:   / /