Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Thành phố Tuyên Quang

Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2022 - 10:48 Đã xem: 4913

Những năm qua, Đảng bộ Thành phố Tuyên Quang luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, Đảng bộ Thành phố đã triển khai nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó có Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Đảng bộ Thành phố Tuyên Quang có 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở; 337 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; toàn đảng bộ có 10.677 đảng viên (tính đến ngày 30.9.2022). Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 26/02/2021 thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 100% chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án.

Sau 02 năm thực hiện Đề án 16, cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ và dự sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Tuy nhiên, sau 02 năm thực hiện Đề án, một số mục tiêu cụ thể của Đề án vẫn chưa đạt được, cụ thể như: sinh hoạt của một số cấp ủy, chi bộ còn chậm đổi mới; số kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề (mỗi quý 1 lần) chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ đảng viên thực hiện sinh hoạt định kỳ chưa đảm bảo; công tác phát triển đảng viên còn hạn chế; một số chi bộ chưa đánh giá sát thực chất chất lượng sinh hoạt chi bộ; một số ít đảng viên có vi phạm kỷ luật Đảng; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát của một số chi, đảng bộ cơ sở còn hạn chế…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố Tuyên Quang đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, đặc biệt Đề án số 03­­­ ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và những điều đảng viên không được làm; Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có nền nếp việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với tu dưỡng rèn luyện của đảng viên, khắc phục hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt việc kết nạp đảng viên và thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm bồi dưỡng, hướng dẫn và tập huấn thường xuyên cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, có thể tổ thức các kỳ sinh hoạt mẫu để phổ biến và rút kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.  

Với quyết tâm chính trị cao, các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Thành phố Tuyên Quang đang tích cực đổi mới, hoàn thành các mục tiêu Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

                                                                                        Nguyễn Nhung

Xem tin theo ngày:   / /