Phát huy truyền thống, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 - 08:00 Đã xem: 23

Trong những năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho cấp ủy trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện các chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt.

Đồng chí Lê Tiến Thắng chủ trì buổi sinh hoạt Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sỹ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

Tiếp nối truyền thống của ngành, trong những năm gần đây, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tiếp tục đổi mới, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Bằng nhiều cách làm hay, việc làm sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản, nghị quyết về công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp điển hình như: Nghiên cứu và thực hiện Đề tài “Công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người tại tỉnh Tuyên Quang”, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 17/6/2009 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, trong đó đề ra các giải pháp để tạo nguồn, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, đã “xóa” chi bộ có 3 đảng viên; tỷ lệ đảng viên so với dân số dân tộc ít người đạt 7,15%, tăng 3,25%.  Những đảng viên là người dân tộc thiểu số đã phát huy tích cực vai trò “nòng cốt” ở cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở.

Thực hiện Đề án “Đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh về xã công tác giai đoạn 2017 - 2020”. Năm 2019, có 15/17 cán bộ biệt phái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 88,2%), 2/17 cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 11,7%)). Đề án thể hiện quyết tâm lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ngành có liên quan, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngành Tổ chức cũng đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh, đã mở 02 lớp cán bộ nguồn cho 89 cán bộ đang công tác tại các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Sau thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các cán bộ đã vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác, tích cực phát huy năng lực nổi trội của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các văn bản, kế hoạch thực hiện hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện bước đầu đã khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, tiết kiệm nguồn lực, giảm thủ tục hành chính; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Lũy kế đến hết năm 2019 đã giảm 85 đầu mối, giảm 258 vị trí lãnh đạo quản lý, giảm 234 điểm trường, giảm 862 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giảm 5.263 người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước ở thôn, tổ dân phố; giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 357 thôn, tổ dân phố, giảm 1.290 biên chế.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025”. Đề án được triển khai, cùng với sự vào cuộc chủ động, tích cực, quyết liệt và đồng bộ của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, chất lượng sinh hoạt chi bộ, trình độ và năng lực của đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn kịp thời tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đặc biệt đã và đang tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sắp diễn ra.

Phát huy truyền thống 90 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ toàn ngành; coi trọng xây dựng văn hóa công sở; từng bước tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, khơi dậy nhiệt huyết, phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ hiện có để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh người cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Nguồn: Báo Tuyên điện tử

Xem tin theo ngày:   / /